Ėjęs meilės Tėvynei keliu
Ėjęs meilės Tėvynei keliu
 

Gegužės 8 d. Geidžiūnuose vyko bibliotekos organizuotas renginys – „Meilės Tėvynei kelias“, skirtas kunigo, dramaturgo, švietėjo, literato Kazimiero Čiplio-Vijūno 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Šv. Mišias Geidžiūnų bažnyčioje aukojo kunigas Kostas Balsys, primindamas Gerojo Ganytojo sekmadienį, kviesdamas visą bendruomenę telktis, darant gerus darbus ir sekti kun. K. Čiplio-Vijūno pavyzdžiu. „Geidžiūnuose kunigas Kazimieras kunigavo tik penkerius metus, tačiau jo darbai ir dabar ryškiai prisimenami. Atsigręžkime į tas asmenybes ir patys būkime šviesa, šviesos žibintais, nešančiais gėrį“,- sakė kun. K. Balsys.

Po pamaldų minėjimas tęsėsi Geidžiūnų bendruomenės namuose, kur pranešimą „Kunigui, dramaturgui Kazimierui Čipliui-Vijūnui – 125“ skaitė lektorė – kunigo V. Čiplio-Vijūno dukterėčia, istorikė, publicistė, Panevėžio miesto kultūros ir meno premijos laureatė Joana Viga Čiplytė.

Pranešimas buvo jaudinantis ir išsamus, labiausiai stebino, kiek daug kun. K. Čiplys-Vijūnas spėjo nuveikti Geidžiūnų parapijai per penkerius kunigavimo metus (1932-1937). Jis buvo geras pamokslininkas, jautrus, jei kunigas verkdavo, verkdavo ir visi tikintieji bažnyčioje. Kokio kuklaus jo būta žmogaus – „noriu būti mažas prie mažų“, taip jis rašydavo savo laiškuose J. E. Panevėžio Vyskupui Kazimierui Paltarokui.

Geidžiūnai buvo ta vieta, kurioje labiausiai atsiskleidė kun. K. Čiplio-Vijūno, kaip dramaturgo, talentas. Čia jis rašė pjeses apie paprastus kaimo žmones. Pats kun. K. Čiplys-Vijūnas pjeses vadindavo „Vaidinimai tik sodžiui“. Pjesės pamokančios, pasijuokiama iš turtuolių, apgavikų, gailima našlių ir našlaičių, aptariama meilės Tėvynei ir spaudos draudimo tema. Nesudėtingus veikalus su malonumu vaidino kaimo inteligentai. Nors laikmetis jau pasikeitęs, tačiau ir dabar šios pjesės aktualios, jas vaidina mėgėjų teatrai.

J. V. Čiplytė atvežė į renginį neįkainuojamą dovaną – šventą paveikslą, kurį kažkada ji rado lankydamasi Geidžiūnuose. Paveikslas datuojamas 1934 m., kaip tik tuo laiku kun. K. Čiplys-Vijūnas čia kunigavo. Paveikslą J. V. Čiplytė atrestauravo ir atvežė Geidžiūnų parapijiečiams dovanų. Viešajai bibliotekai padovanojo savo išleistas knygas.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio mėgėjų teatras „Plepys“ puikiai suvaidino spektaklį „Motinos dalia“ pagal kun. K. Čiplio-Vijūno parašytą pjesę (kolektyvo vadovė Rita Gribauskienė).

Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos vadas Vidutis Šeškas sveikino visus susirinkusius ir po renginio pakvietė paragauti kareiviškos košės.

Renginį padėjo organizuoti: Nausėdžių biblioteka, Geidžiūnų bendruomenė ir Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501-oji kuopa.

Kun. K. Čiplio-Vijūno atminimas gyvas ir šiandien – vaidinamos jo parašytos pjesės, prisimenami šios šviesios asmenybės nuveikti darbai.

Pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė Rita Venskūnienė